31
december
2022

Toespraak van Putin

Russisch President Vladimir Poetin spreekt op het 25e St. Petersburg Economic Forum, op vrijdag 17 juni 2022.

Iedereen heeft het over Poetin maar wat hij werkelijk zegt, mag niemand weten. Hier is zijn toespraak in het Nederlands.

Screen Shot 2022 07 08 at 12.24.19 PMBeste vrienden, collega’s! Ik heet de deelnemers en gasten van het 25e Internationaal Economisch Forum van Sint-Petersburg van harte welkom op zijn verjaardag. Het vindt plaats op een moeilijk moment voor de hele wereldgemeenschap, nu de economie, de markten en de grondbeginselen van het mondiale economische systeem onder vuur liggen. Veel handels-, productie- en logistieke betrekkingen die vroeger door de pandemie werden verstoord, worden nu aan nieuwe beproevingen onderworpen. Bovendien zijn belangrijke bedrijfsconcepten zoals de reputatie van bedrijven, de onschendbaarheid van eigendom en het vertrouwen in de wereldvaluta grondig ondermijnd – helaas ondermijnd door onze partners in het Westen, en dat is opzettelijk gedaan om achterhaalde geopolitieke illusies in stand te houden.

 Vandaag zal ik onze visie – met “onze” bedoel ik de Russische leiders – geven op de situatie waarin de wereldeconomie zich bevindt. Ik zal in detail bespreken hoe Rusland in deze omstandigheden handelt en hoe het zijn ontwikkeling in een dynamisch veranderende omgeving plant.

Rusland te midden van de huidige situatie van de wereldeconomie.

Anderhalf jaar geleden heb ik op het Forum van Davos nogmaals benadrukt dat het tijdperk van de unipolaire wereldorde voorbij is – ik begin daar maar mee, er is geen ontkomen aan – het is ten einde, ondanks alle pogingen om het in stand te houden, alle pogingen om het met alle middelen in stand te houden. Verandering is een natuurlijk verloop van de geschiedenis, want de beschavingsdiversiteit van de planeet, de rijkdom van culturen, is moeilijk te combineren met politieke, economische en andere patronen, patronen werken hier niet, patronen die ruw en zonder alternatief   worden opgelegd.

De tekortkoming ligt in het idee zelf, volgens hetwelk er een macht is, zij het een sterke, met een beperkte kring van vazallen – of, zoals zij zeggen, staten – die er recht op hebben. Alle regels van het bedrijfsleven en van de internationale betrekkingen worden, zo nodig, uitsluitend in het belang van deze macht ten uitvoer gelegd. Ze werken allemaal in één richting, het spel gaat in één richting. Een wereld die op dergelijke dogma’s gebaseerd is, is beslist niet duurzaam.

De Verenigde Staten, die zich in de Koude Oorlog tot overwinnaar verklaarden, verklaarden zich ambassadeurs van de Heer op aarde, die geen verplichtingen hebben, maar enkel belangen en die belangen worden heilig verklaard. Zij schijnen niet in de gaten te hebben dat er de laatste decennia nieuwe machtscentra op de planeet zijn ontstaan, die steeds krachtiger worden. Elk van hen ontwikkelt zijn eigen politieke stelsels en overheidsinstellingen, voert zijn eigen modellen van economische groei in, en heeft uiteraard het recht die te beschermen om de nationale soevereiniteit te waarborgen.

Wij hebben het over objectieve processen, over waarlijk revolutionaire, tektonische veranderingen in de geopolitiek, in de wereldeconomie, in de technologische sfeer, in het hele stelsel van internationale betrekkingen, waarin de rol van dynamische, veelbelovende staten en regio’s sterk toeneemt, wier belangen niet langer kunnen worden genegeerd.

Het systeem zal niet terugkeren naar de oude toestand.

Ik herhaal: deze veranderingen zijn fundamenteel, beslissend en niet tegen te houden. En het is een vergissing te denken dat men de periode van turbulente verandering, zoals men zegt, kan uitzitten, afwachten, dat zogenaamd alles weer normaal zal worden, dat alles weer als vroeger zal zijn. Dat zal niet gebeuren.

Het schijnt echter dat de heersende elites van sommige westerse staten precies dit soort illusie koesteren. Zij willen het voor de hand liggende niet opmerken, maar klampen zich hardnekkig vast aan de schaduwen van het verleden. Zo wordt bijvoorbeeld aangenomen dat de dominantie van het Westen in de wereldpolitiek en -economie een onveranderlijke, eeuwige waarde is. Niets is voor de eeuwigheid.

Bovendien ontkennen onze collega’s niet gewoon de werkelijkheid. Zij proberen de loop van de geschiedenis tegen te gaan. Zij denken in termen van de vorige eeuw. Zij zitten gevangen in hun eigen waanideeën over landen buiten het zogenaamde gouden miljard, zij beschouwen al het andere als periferie, hun achtertuin. Zij behandelen deze landen nog steeds als kolonies en de volkeren die er wonen beschouwen ze als tweederangs mensen omdat zij zichzelf als uitzonderlijk beschouwen. Als zij uitzonderlijk zijn, dan is ieder ander tweederangs.

Vandaar de onvermoeibare drang om te straffen, om economisch te vernietigen, degenen die zich onderscheiden van de algemene gelederen, degenen die niet blindelings willen gehoorzamen. Bovendien dringen zij ruw en schaamteloos hun eigen ethiek, hun opvattingen over cultuur en hun ideeën over geschiedenis op, waarbij zij soms de soevereiniteit en integriteit van staten in twijfel trekken en hun bestaan bedreigen. Het volstaat het lot van Joegoslavië, Syrië, Libië en Irak te herinneren.

De Cancel-cultuur is gericht tegen alle andersdenkenden.

Als een dissident niet kan worden opgejaagd of tot inkeer gebracht worden, dan probeert men hem te isoleren of zoals men nu zegt, te “annuleren”. Alles wordt gebruikt, ook sport, de Olympische beweging, een verbod op cultuur, meesterwerken uit de kunst – alleen maar omdat de scheppers ervan van “verkeerde” afkomst zijn.

Dat is de aard van de huidige aanval van Russofobie in het Westen en de krankzinnige sancties tegen Rusland. Krankzinnig en ik zou zeggen, ondoordacht. Zowel het aantal als de snelheid waarin ze elkaar opvolgen kent geen precedent.

De aanval op de Russische economie heeft niet gewerkt.

De bedoeling was duidelijk: onbeschaamdheid om in één klap de Russische economie kapot te maken door bedrijfsketens te vernietigen, Westerse bedrijven met geweld van de Russische markt te halen, binnenlandse tegoeden te bevriezen en zo de industrie, de financiën en de levensstandaard van de mensen te treffen.

Het werkte niet. Het is duidelijk dat het niet gewerkt heeft, niet gebeurd is. Russische ondernemers en autoriteiten werkten doelgericht en professioneel, burgers gaven blijk van solidariteit en verantwoordelijkheid.

Wij normaliseren geleidelijk de economische situatie. Ten eerste hebben wij de financiële markten, het banksysteem en het handelsnetwerk gestabiliseerd. Daarna zijn wij begonnen de economie te verzadigen met liquiditeiten en werkkapitaal om de stabiliteit van de bedrijven, de werkgelegenheid en de banen te handhaven.

De sombere voorspellingen over de vooruitzichten voor de Russische economie die aan het begin van de lente werden uitgesproken, zijn niet uitgekomen. Tegelijkertijd is het duidelijk waarom deze propagandacampagne werd opgeblazen, waar al die spreuken over een dollar voor 200 roebel en over de ineenstorting van onze hele economie vandaan kwamen – dit alles was en blijft een instrument van informatieoorlogvoering, een factor van psychologische invloed op de Russische samenleving, op de binnenlandse zakenkringen.

Overigens zijn sommige van onze deskundigen gezwicht voor deze druk van buitenaf, in hun prognoses gingen zij ook uit van de onvermijdelijke ineenstorting van de Russische economie en de kritieke verzwakking van de nationale munt – de roebel.

Wij moeten de situatie altijd eerlijk en realistisch beoordelen.

De realiteit van het leven heeft dergelijke voorspellingen weerlegd. Ik wil echter benadrukken en opmerken dat wij, om succes te kunnen blijven boeken, de situatie zo eerlijk en realistisch mogelijk moeten inschatten, tegelijkertijd onafhankelijk moeten zijn in onze conclusies en natuurlijk in onze eigen kracht moeten geloven – dat is heel belangrijk. Wij zijn sterke mensen en overwinnen elke uitdaging. Net als onze voorouders lossen wij elk probleem op. De hele duizendjarige geschiedenis van onze natie getuigt daarvan.

Letterlijk drie maanden na het massale sanctiepakket hebben wij de stijging van de inflatie de kop ingedrukt. Zoals u weet, bedraagt de inflatie, na een piek van 17,8 procent, nu 16,7 procent en daalt zij. De economische dynamiek stabiliseert zich, de overheidsfinanciën zijn stabiel. Vervolgens zal ik een vergelijking maken met andere regio’s. Ja, dat is natuurlijk te veel voor ons. 16,7 procent is een hoge inflatie. Daar moeten en zullen wij aan werken, en ik ben er zeker van dat wij een positief resultaat zullen bereiken.

Federaal begrotingsoverschot bedraagt een half biljoen roebel.

Volgens de resultaten van de eerste vijf maanden van dit jaar eindigde de federale begroting met een overschot van 1,5 biljoen roebel en de geconsolideerde begroting met een overschot van 3,3 biljoen roebel. Tegelijkertijd bedroeg het overschot op de federale begroting alleen al in mei bijna een half biljoen roebel, meer dan een verviervoudiging ten opzichte van mei vorig jaar.

Vandaag is het onze taak de voorwaarden te scheppen voor een stijging van de productie en een toename van het aanbod op de binnenlandse markt en op een evenwichtige manier met de groei van het aanbod, de eindvraag en de kredietverlening door de banken aan de economie te herstellen.

Na een sterke stijging in het voorjaar daalt de rente in de Russische economie geleidelijk en de Centrale Bank verlaagt het belangrijkste rentetarief. In dit verband denk ik dat het mogelijk is de rentevoet op preferentiële hypotheken nogmaals te verlagen, nu tot zeven procent.

Sanctiewapen brengt zijn bedenkers aanzienlijke schade toe.

Ik heb reeds gezegd dat de economische blitzkrieg tegen Rusland geen vooruitzicht op succes had. Tegelijkertijd is, zoals u weet en de praktijk van de laatste jaren duidelijk aantoont, het sanctiewapen een mes dat aan twee kanten snijdt. Het brengt vergelijkbare en zelfs grotere schade toe aan dezelfde ideologen en ontwerpers.

En het gaat niet alleen om de huidige duidelijke gevolgen. Wij weten dat onder de leiders van de Europese landen op het niveau van informele besprekingen, zoals men zegt, heimelijk zeer verontrustende vooruitzichten worden besproken dat sancties niet alleen aan Rusland kunnen worden opgelegd, maar vroeg of laat aan elke overtredende staat, dit kan iedereen treffen, ook de leden van de EU zelf en de Europese bedrijven.

Zover is het tot nu toe nog niet gekomen maar de Europese politici hebben hun economie al een zware slag toegebracht – ze hebben het zelf gedaan, met hun eigen handen. Wij zien hoe de sociale en economische problemen in Europa en ook in de Verenigde Staten verergerd zijn, hoe de kosten van goederen, levensmiddelen, elektriciteit en autobrandstof stijgen, hoe de levenskwaliteit van de Europeanen afneemt en het concurrentievermogen van de bedrijven verloren gaat.

Volgens deskundigen zullen de directe, “telbare” verliezen voor de Europese Unie, alleen al door de sanctiekoorts, volgend jaar waarschijnlijk meer dan 400 miljard dollar bedragen. Dit is de prijs van beslissingen die niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en indruisen tegen het gezond verstand.

Deze kosten zullen rechtstreeks door de bevolking en de ondernemingen van de Europese Unie worden gedragen. De inflatiegroei in sommige landen van de eurozone heeft de 20 procent al overschreden. Ik heb het over onze inflatie gehad, maar de landen van de eurozone voeren geen speciale militaire operaties uit, en de inflatie in die landen – in sommige van die landen – is opgelopen tot 20 procent. De Verenigde Staten hebben ook een onaanvaardbare inflatie, de hoogste in 40 jaar.

In Rusland zijn de bevolking en de economie niet degenen die eronder lijden.

Dit is het voornaamste verschil met de landen van de Europese Unie, waar de groei van de inflatie rechtstreeks leidt tot een daling van het reële inkomen van de bevolking en hun spaargeld opeet, en waar de huidige crisis vooral de burgers met een laag inkomen treft.

De stijging van de kosten voor de Europese bedrijven en het verlies van de Russische markt hebben ook ernstige gevolgen op lange termijn. Het resultaat ligt voor de hand – het verlies aan concurrentievermogen in de wereld en een systematische vertraging van het groeitempo van de Europese economie, voor de komende jaren.

Een rechtstreeks gevolg van het optreden van de Europese politici en van de gebeurtenissen van dit jaar zal een verdere verslechtering van de ongelijkheid in deze landen zijn, die op haar beurt hun samenlevingen verder zal verdelen, en het probleem betreft niet alleen het welvaartspeil, maar ook de waardeoriëntaties van de verschillende groepen in deze samenleving.

Ja, nu worden deze tegenstellingen verdrongen, “onder het tapijt geveegd”. Democratische procedures, verkiezingen in hetzelfde Europa – om eerlijk te zijn, soms kijkt u naar wat daar gebeurt, welke krachten aan de macht komen – dat alles lijkt op een stramien want politieke partijen wisselen elkaar af in macht, net als bij een tweeling. De essentie ervan verandert echter niet. De werkelijke belangen van de burgers en de nationale economie worden steeds verder naar de achtertuin, naar de periferie gedrongen.

In het Westen is er een kloof tussen de wensen van het volk en die van de machthebbers.

Zo’n loskoppeling van de werkelijkheid, van de eisen van de samenleving, zal onvermijdelijk leiden tot een opleving van het populisme en de groei van extreme, radicale bewegingen, ernstige sociaal-economische veranderingen, degeneratie en in de nabije toekomst, een wisseling van elites. De traditionele spelers verliezen, zoals u ziet, voortdurend. Er ontstaan enkele nieuwe formaties maar als die weinig verschillen van de traditionele, hebben ook zij weinig overlevingskansen.

Alle pogingen om goed over te komen in een slecht spel, alle gepraat over zogenaamd aanvaardbare kosten in naam van pseudo-eenheid kunnen de hoofdzaak niet verhullen: de Europese Unie heeft eindelijk haar politieke soevereiniteit verloren en haar bureaucratische elites dansen naar de pijpen van anderen, aanvaarden alles wat hun van bovenaf wordt gezegd, en berokkenen hun eigen bevolking en hun eigen economie, hun eigen zaken schade.

Wat is hier nog meer van fundamenteel belang? De verslechtering van de situatie in de wereldeconomie is geen zaak van de laatste paar maanden. Nu zal ik mij concentreren op dingen die ik uiterst belangrijk vind. Wat er nu gebeurt is niet het resultaat van de laatste paar maanden, natuurlijk niet. Bovendien is het niet het resultaat van een speciale militaire operatie van Rusland in de Donbass. Dergelijke verklaringen zijn een openlijke en opzettelijke verdraaiing van de feiten.

Sterke inflatie reeds vóór de militaire operatie in Oekraïne.

Een sterke stijging van de inflatie op de markten voor grondstoffen en basisproducten was reeds lang vóór de gebeurtenissen van dit jaar een feit. De wereld werd herhaaldelijk in zo’n situatie gedreven door jarenlang onverantwoord macro-economisch beleid van de zogenaamde G7-landen, met onder meer een ongecontroleerde uitstoot en een opeenhoping van ongedekte schulden. Bovendien zijn deze processen alleen maar versneld en geïntensiveerd met de uitbraak van de coronavirus-pandemie in 2020, toen zowel het aanbod van als de vraag naar goederen en diensten wereldwijd drastisch daalden.

De vraag is: wat heeft onze militaire operatie in de Donbass ermee te maken? Het heeft er helemaal niets mee te maken.

Zonder andere formules uit te vinden of ze niet te willen gebruiken, begonnen de autoriteiten van de toonaangevende westerse economieën gewoon met de drukpers. Op zo’n eenvoudige manier begonnen zij ongekende begrotingstekorten te dekken.

Ik heb dit cijfer al genoemd: in de afgelopen twee jaar is de geldhoeveelheid in de Verenigde Staten met meer dan 38 procent gegroeid. Vroeger was er decennia lang zo’n stijging, maar hier in twee jaar tijd is 38 procent 5,9 biljoen dollar. Ter vergelijking: weinig landen in de wereld hebben een groter BBP.

Ook de geldhoeveelheid van de Europese Unie is in deze periode sterk toegenomen. Het volume ervan is met ongeveer 20 procent of 2,5 biljoen euro toegenomen.

Het Westen spreekt van Poetin-inflatie, een stommiteit voor analfabeten.
De laatste tijd hoor ik steeds meer over de zogenaamde – neem me niet kwalijk, ik hou er niet van om hier te pontificeren, en ik hou er niet van om mezelf op welke manier dan ook te noemen, maar ik kan het niet laten – we horen allemaal over de zogenaamde Poetin-inflatie in het Westen. Als ik dit zie, denk ik altijd: voor wie is deze domheid bedoeld – voor hen die niet kunnen lezen en schrijven, dat is alles. Degenen die op zijn minst kunnen lezen, begrijpen waar het werkelijk om gaat.

Rusland, onze acties om de Donbass te bevrijden, hebben er absoluut niets mee te maken. De huidige prijsstijging, de inflatie, de problemen met voedsel, brandstof en benzine in de hele energiesector zijn het gevolg van systematische fouten in het economisch beleid van de huidige Amerikaanse regering en de Europese bureaucratie. 

Ik zal ook over onze operatie het volgende zeggen: ja, die had enige betekenis, maar de wortel ligt juist hierin – in hun verkeerde economische beleid. Voor hen is het begin van onze operatie in de Donbass een reddingslijn die hen in staat stelt anderen, in dit geval Rusland, de schuld te geven van hun eigen misstappen. Maar iedereen met ten minste een lagere schoolopleiding begrijpt de werkelijke redenen voor de huidige situatie.

Het Westen drukt geld om arme landen te plunderen.

Zij drukten geld in enorme hoeveelheden, en wat dan? Waar is al dat geld gebleven? Uiteraard: zelfs de aankoop van goederen en diensten buiten de Westerse landen – daar stroomde het, dat geld is gedrukt. Zij begonnen letterlijk te “stofzuigen”, de wereldmarkten leeg te maken. Natuurlijk dacht niemand aan de belangen van andere staten, ook niet van de armste, en wilde men er ook niet aan denken. Zij hielden alleen over wat onze mensen brokjes noemen, en dat zelfs tegen astronomische prijzen.

Dus als eind 2019 de invoer van goederen in de Verenigde Staten ongeveer 250 miljard dollar per maand bedroeg, dan is die nu gegroeid tot 350 miljard dollar. Opmerkelijk is dat de groei 40 procent is geweest – verhoudingsgewijs precies gelijk aan het rondpompen van dollargeld in de afgelopen jaren. Zij drukten, zij deelden geld uit, en voor dat geld zogen zij alle goederen van de markten van derde landen naar zichzelf.

Ik wil er nog iets aan toevoegen: De Verenigde Staten zijn lange tijd een belangrijke leverancier van voedsel aan de wereldmarkt geweest, terecht, inderdaad, terecht trots op – en er was iets – zijn landbouw, zijn landbouwtradities, dit is een voorbeeld voor velen, en ook voor ons, trouwens. Maar vandaag is de rol van Amerika drastisch veranderd. Een netto-exporteur van voedsel is een netto-importeur geworden. Grofweg drukken zij geld en trekken zij goederenstromen aan, waarbij zij voedsel over de hele wereld kopen.

Nog hogere stijgingspercentages van de invoer van grondstoffen zijn te zien in de Europese Unie. Het is duidelijk dat zo’n sterke stijging van de vraag, die niet door het aanbod van producten werd ondersteund, een golf van tekorten en wereldwijde inflatie teweegbracht. Dat is waar het vandaan komt, die wereldwijde inflatie. Bijna alles in de wereld is de laatste jaren duurder geworden: grondstoffen, consumptiegoederen en vooral levensmiddelen.

Ja, natuurlijk blijven deze landen, ook de staten, importeren, maar het evenwicht tussen export en import gaat nu al de andere kant op: er is nu al 17 miljard meer import dan export, volgens mij. Dat is waar het allemaal om gaat.

Invoer van goederen met steeds zwakker wordend inflatiegeld.

Volgens de Verenigde Naties was de wereldvoedselkostenindex in februari van dit jaar al 50 procent hoger dan in mei 2020, en de samengestelde grondstoffenindex is in dezelfde periode verdubbeld.

In de context van een inflatoire storm hebben veel ontwikkelingslanden een legitieme vraag: waarom goederen inwisselen voor dollars en euro’s die voor onze ogen aan waarde verliezen? De conclusie ligt voor de hand: de economie van de denkbeeldige eenheden wordt onvermijdelijk vervangen door de economie van de reële waarden en goederen.

Volgens het IMF zijn er nu wereldwijd 7,1 biljoen dollar en 2,5 biljoen euro aan deviezenreserves, en dit geld verliest met ongeveer acht procent per jaar aan waarde. Bovendien kunnen ze op elk moment in beslag genomen of gestolen worden, als het beleid van bepaalde staten de Verenigde Staten niet bevalt. Nu is dit, naar mijn mening, absoluut reëel geworden voor zeer veel landen die hun goud- en deviezenreserves in deze valuta’s aanhouden.

Volgens deskundigen zal dit in de komende jaren een objectief feit zijn, het proces van omzetting van de wereldreserves zal op gang komen – met zulke tekorten kunnen ze gewoon nergens heen – van valuta’s die hun waarde verliezen in reële hulpbronnen, dat zullen andere landen natuurlijk doen, zoals voedsel, energie en andere grondstoffen. Het is duidelijk dat dit proces de wereldwijde dollarinflatie zal blijven aanjagen.

Ook in Europa hebben het misplaatste energiebeleid, de blinde weddenschap op hernieuwbare energie en de leveringen van aardgas geleid tot een sterke stijging van de energiekosten, die ook sinds het derde kwartaal van vorig jaar wordt waargenomen, een extra negatieve bijdrage geleverd aan de prijsvorming – ik herhaal, lang voor het begin van onze operatie in de Donbass. Wij hebben er absoluut niets mee te maken. Zij hebben daar zelf gehandeld, de prijzen zijn omhoog geschoten, en zij zijn weer op zoek naar schuldigen.

Meststoffencrisis als gevolg van misrekeningen van het Westen.

De misrekeningen van het Westen hadden niet alleen gevolgen voor de stijging van de kosten van vele goederen en diensten, maar leidden ook tot een daling van de productie van meststoffen, hoofdzakelijk stikstof, die uit aardgas worden gemaakt. In het algemeen zijn de meststofprijzen wereldwijd met meer dan 70 procent gestegen van medio vorig jaar tot februari dit jaar.

Helaas zijn er vandaag geen voorwaarden om dergelijke prijstendensen te veranderen. Integendeel, tegen deze achtergrond worden de werkzaamheden van de ondernemingen en de logistiek van de meststoffenleveringen uit Rusland en Wit-Rusland geblokkeerd. Zo wordt de situatie verder in een impasse gedreven.

Het is niet moeilijk om het verdere verloop van de gebeurtenissen te berekenen. Het tekort aan meststoffen betekent een daling van de opbrengsten, waardoor de risico’s van onderbevoorrading van de wereldmarkt met voedsel zullen toenemen, de prijzen nog verder zullen stijgen, waardoor vooral in de armste landen honger dreigt, en dit geheel op het geweten van de Amerikaanse regering en de Europese bureaucratie.

Ik wil het nog eens benadrukken: Dit probleem is vandaag niet ontstaan, niet in de laatste drie of vier maanden, en het is zeker niet de schuld van Rusland, zoals sommige demagogen nu zeggen, die proberen de verantwoordelijkheid voor alles wat er in de wereld gebeurt op Rusland af te schuiven.

Het is een nieuwe koloniale politiek van het Westen.

Natuurlijk zijn wij blij te horen dat wij zo machtig en almachtig zijn: wij blazen de inflatie de hoogte in in het Westen, in de VS, in Europa, wij doen daar iets dat iedereen doet zweten. Misschien zou het fijn voor ons zijn om zo’n macht te voelen, maar dat is niet waar. De situatie is in de loop der jaren gerijpt, aangewakkerd door het kortzichtige optreden van degenen die gewoon zijn hun problemen op te lossen ten koste van anderen, die vertrouwd hebben en nog steeds vertrouwen op het mechanisme van de financiële uitgifte om de handelsstromen te overstemmen en aan te trekken, waardoor de tekorten nog groter worden en er humanitaire rampen ontstaan in bepaalde regio’s waar vrede heerst. Ik zou daaraan willen toevoegen: Dit is in wezen hetzelfde roofzuchtige koloniale beleid, maar natuurlijk in een nieuwe vorm, een nieuwe uitgave, veel subtieler en geraffineerder. U zult niet onmiddellijk begrijpen wat er aan de hand is.

De belangrijkste taak voor de hele wereldgemeenschap is nu de aanvoer van voedsel naar de wereldmarkt te vergroten, en daarbij ook te voorzien in de behoeften van landen die bijzonder veel voedsel nodig hebben.

Rusland, dat zijn interne voedselzekerheid, zijn binnenlandse markt, waarborgt, is in staat de uitvoer van levensmiddelen en meststoffen aanzienlijk op te voeren. Zo zou het volume van onze graanleveringen volgend seizoen kunnen toenemen tot 50 miljoen ton.

Wij zullen onze leveringen bij voorrang richten op de landen waar de behoefte aan voedsel het grootst is en waar het gevaar bestaat dat het aantal hongerigen toeneemt. In de eerste plaats hebben wij het over Afrikaanse landen en de regio van het Midden-Oosten.

Europa onbuigzaam als een molensteen uit de 18e eeuw.

Er zijn hier echter moeilijkheden, ook buiten onze schuld. Ja, formeel over Russisch graan, voedsel en meststoffen… Trouwens, de Amerikanen hebben sancties opgelegd op onze meststoffen, gevolgd door de Europeanen. Toen namen de Amerikanen het en annuleerden het – zij beseften wat zij aan het doen waren. Maar de Europeanen deden dat niet. Hun bureaucratie werkt gewoon als een molensteen uit een 18e eeuwse molen. Daarom begrijpt iedereen dat zij iets stoms gedaan hebben, maar op de een of andere manier, om bureaucratische redenen, is het moeilijk om het los te schroeven.

Ik herhaal dus dat Rusland bereid is zijn bijdrage te leveren aan het in evenwicht brengen van de wereldmarkten voor landbouwproducten en uiteraard zijn wij verheugd over de openheid voor een dialoog over deze kwestie van de kant van onze collega’s van de VN, die de ernst, het wereldvoedselprobleem, begrijpen. Het onderwerp van zo’n gesprek kan zijn het scheppen van normale voorwaarden – logistiek, financieel, vervoer – voor een toename van de Russische uitvoer van levensmiddelen en meststoffen.

Wat – ik kan het niet nalaten ook dit te vermelden, er wordt helaas veel over gespeculeerd – de Oekraïense voedselleveranties aan de wereldmarkt betreft: wij bemoeien ons er niet mee. In godsnaam. Wij hebben de Zwarte Zee-havens van Oekraïne niet vol met mijnen gelegd. Laat ze ontmijnen. Wij zullen toezien op de veiligheid van deze civiele schepen. Er is geen enkele twijfel over mogelijk.

Oekraïense graanproductie irrelevant voor de wereld.

Maar waar gaat het om? USDA schat dat het om zes miljoen ton tarwe gaat; onze schattingen zijn ongeveer vijf. En zeven miljoen ton maïs elders. Als wij bedenken dat er in de wereld 800 miljoen ton tarwe geproduceerd wordt, dan maakt vijf miljoen ton voor de wereldmarkt, dat begrijpt u, helemaal niks uit.

Toch zijn er exportmogelijkheden, en niet alleen via de Zwarte Zeehavens. Uitvoer via Wit-Rusland – de goedkoopste manier, trouwens. Door Polen, Roemenië – zoveel als u maar wilt. Er zijn vijf of zes mogelijkheden.

Het gaat niet om ons, het gaat om de aannames van de mensen die in Kiev aan de macht zijn. Laat hen zelf beslissen wat zij doen, en in dit geval zouden zij in ieder geval niet naar hun meesters in het buitenland moeten kijken, van overzee.

Maar er bestaat ook het gevaar dat dit graan gebruikt zal worden om de geleverde wapens te betalen. Dan wordt het heel droevig.

Het Westen heeft geweigerd eerdere toezeggingen na te komen.

Zoals ik al eerder heb gezegd, maakt de moderne wereld een tijdperk van fundamentele veranderingen door. De internationale instellingen storten in en falen. Veiligheidsgaranties worden gedevalueerd. Het Westen heeft fundamenteel geweigerd zijn eerdere verbintenissen na te komen. Het is gewoon onmogelijk om er nieuwe overeenkomsten mee te sluiten.

In de huidige situatie, tegen de achtergrond van toenemende risico’s en bedreigingen voor ons, was het besluit van Rusland om een speciale militaire operatie uit te voeren noodgedwongen. Moeilijk, zeker, maar gedwongen en noodzakelijk.

Het is het besluit van een soeverein land, dat overigens krachtens het VN-Handvest het absolute recht heeft zijn veiligheid te verdedigen. Een besluit dat gericht is op de bescherming van onze burgers, de inwoners van de Volksrepubliek Donbass, die acht jaar lang door het regime in Kiev aan een genocide werden onderworpen, en neonazi’s, die de volledige bescherming van het Westen hebben gekregen.

Het Westen probeerde niet alleen het “anti-Rusland” scenario uit te voeren maar stuurde ook aan op een actieve militaire ontwikkeling op het Oekraïense grondgebied, waarbij het Oekraïne letterlijk volpompte met wapens en militaire adviseurs. Dat doet het nu nog steeds. Eerlijk gezegd geeft niemand om de ontwikkeling van de economie, om het welzijn van de mensen die er wonen, het kan ze gewoon niet schelen. Maar er is geld voor de NAVO om in het Oosten voet aan de grond te krijgen, gericht tegen Rusland, om agressie, haat en Russofobie te cultiveren.

De staat moet zich niet bemoeien met het werk van ondernemers.

In dergelijke gevallen moeten onze staatsagentschappen, zoals men zegt, niet eigenhandig Russische bedrijven ten onder brengen, hoewel onze ondernemers daar niet echt schuld aan hebben. Zij begrijpen wat er op het spel staat. Zelfs degenen die in kleine bedrijven werken, begrijpen dat heel goed. De vergunning is verlopen, de Westerse partners vernieuwen niet – wel, wat moeten zij doen? De zaak sluiten, nietwaar? Wat het ook is, de manier werkt. Natuurlijk moet alles onder staatscontrole blijven, maar hun werk mag niet verstoord worden.

Zij moeten ook nadenken over een verhoging van de aansprakelijkheidsdrempel voor niet-betaling van rechten en andere verplichte betalingen. Bovendien hebben wij de parameters voor de vaststelling van grote en bijzonder grote verliezen lange tijd niet gewijzigd, ondanks de inflatie die zich heeft opgestapeld. Zo’n discrepantie tussen de wettelijke norm en de realiteit van het leven moet natuurlijk gecorrigeerd worden. Van 2016 tot vandaag is de inflatie opgelopen tot ongeveer 50 procent, en deze parameters zijn niet veranderd – ze moeten natuurlijk veranderd worden.

Tenslotte moeten de redenen om ondernemers in hechtenis te houden en het vooronderzoek te verlengen, opnieuw worden bekeken. Het is geen geheim dat deze normen zeer dikwijls worden toegepast waar er geen objectieve noodzaak is.

Het gevolg is dat ondernemingen reeds in de onderzoeksfase gedwongen zijn hun activiteiten te staken of volledig stop te zetten. Daarbij worden niet alleen directe verliezen geleden en marktposities en banen verloren, maar wordt ook de reputatie van de bedrijven en hun leidinggevenden aangetast.

Ik vraag de aandacht van de wetshandhavers hierop: er moet een einde komen aan deze praktijk. En ik roep de regering op met de Hoge Raad samen te werken om passende wetswijzigingen voor te bereiden. Ik verzoek u dit werk vóór 1 oktober van dit jaar te voltooien.

Bovendien heeft de Veiligheidsraad een speciale instructie uitgevaardigd om situaties te analyseren waarin strafzaken worden ingeleid maar niet voor de rechter worden gebracht. Het aantal van dergelijke gevallen is de laatste jaren sterk toegenomen. Wat hierachter zit is voor iedereen duidelijk. Vaak wordt een zaak geopend zonder voldoende rechtvaardiging of wordt zij gebruikt om bedrijven of bepaalde personen onder druk te zetten. In het najaar zullen wij deze kwestie afzonderlijk bespreken en verdere besluiten nemen over de wetgeving en de organisatie van het werk van de wetshandhavingsdiensten.

Natuurlijk spelen de regionale managementteams een grote rol bij het creëren van een modern bedrijfsklimaat. Op het platform van het Forum van Sint-Petersburg wijs ik traditiegetrouw op de gebieden van de Federatie die aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt in de nationale rating van het investeringsklimaat die door het Bureau voor Strategische Initiatieven wordt bijgehouden.

Vechten voor het recht van Rusland op soevereiniteit en cultuur.

Vandaag vechten onze soldaten en officieren, de militie van de Donbass, om hun volk te beschermen. Zij verdedigen het recht van Rusland op een vrije en veilige ontwikkeling als een groot multinationaal land dat zijn eigen beslissingen neemt, zijn eigen toekomst bepaalt, vertrouwt op zijn geschiedenis, cultuur en tradities, en alle pogingen afwijst om van buitenaf opgelegde pseudo-waarden van ontmenselijking en moraal op te leggen.

Alle taken van de speciale militaire operatie zullen zeker opgelost worden. En de sleutel daartoe is de moed en de heldenmoed van onze soldaten, de consolidatie van de Russische samenleving, wier steun het Russische leger en de Russische marine kracht en vertrouwen geeft, een diep inzicht in de juistheid en de historische rechtvaardigheid van onze zaak – het opbouwen en versterken van de soevereine macht van Rusland.

Waarop wil ik de nadruk leggen? Soevereiniteit in de 21e eeuw kan niet partieel of fragmentarisch zijn. Al zijn elementen zijn even belangrijk, zij versterken elkaar en vullen elkaar aan.

Daarom is het voor ons belangrijk niet alleen onze politieke soevereiniteit en nationale identiteit te verdedigen, maar ook alles te versterken wat bepalend is voor de economische onafhankelijkheid van het land, zijn financiële, persoonlijke, technologische onafhankelijkheid en autonomie.

Het Westen gelooft in sprookjes over de zwakte van Rusland.

De constructie zelf van de westerse sancties waren gebaseerd op de valse stelling dat Rusland economisch gezien niet soeverein is, maar uiterst kwetsbaar. Zij waren zo verrukt van de propaganda van mythen over de achterlijkheid van Rusland, over de zwakke positie van het land in de wereldeconomie en -handel, dat zij het blijkbaar zelf geloofden.

Bij het plannen van hun economische blitzkrieg hebben zij de ware feiten van hoe ons land de laatste jaren veranderd is, niet opgemerkt, zij hebben die gewoon genegeerd.

En deze veranderingen zijn het resultaat van onze geplande werkzaamheden om een duurzame macro-economische structuur tot stand te brengen, voedselzekerheid te garanderen, importvervangende programma’s uit te voeren, ons eigen betalingssysteem te vormen, enzovoort.

Natuurlijk hebben de sanctiebeperkingen het land voor veel moeilijke taken gesteld. Sommige bedrijven hebben nog steeds problemen met onderdelen. Een aantal technologische oplossingen zijn voor onze bedrijven ontoegankelijk geworden. De logistiek is verbroken.

Maar aan de andere kant opent dit alles nieuwe mogelijkheden voor ons – wij hebben het er vaak over, maar het is waar. Dit alles is een stimulans om een economie op te bouwen met een volledig, en geen gedeeltelijk, technologisch, industrieel, menselijk en wetenschappelijk potentieel en soevereiniteit.

Zo’n ingewikkeld probleem kan natuurlijk niet, zoals men zegt, in één oogwenk opgelost worden. Wij moeten ons systematisch op de toekomst gericht werk voortzetten. Dat is precies hoe Rusland te werk gaat, door langetermijnplannen uit te voeren voor de ontwikkeling van de economische sectoren en de versterking van de sociale sfeer. En de huidige proeven brengen alleen aanpassingen en verfijningen in deze plannen aan, maar veranderen niets aan de strategische richting ervan.

Basisprincipes van de Russische economie van de toekomst.

En vandaag zou ik willen spreken over de grondbeginselen op basis waarvan ons land en onze economie zich zullen ontwikkelen.

De eerste is openheid. Werkelijk soevereine staten zetten zich altijd in voor een gelijkwaardig partnerschap om hun bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de wereld. En integendeel, wie zwak en afhankelijk is, is meestal bezig vijanden te zoeken, xenofobie te zaaien om uiteindelijk zijn originaliteit, onafhankelijkheid te verliezen, blindelings zijn leider te volgen.

De deskundigen liegen tegen u.

Rusland – hoewel onze westerse vrienden er bij wijze van spreken letterlijk van dromen – zal nooit de weg van zelfgekozen isolement en autarkie gaan. Wij zullen ook de uitwisselingen uitbreiden en blijven ontwikkelen met al degenen die belangstelling hebben om met ons samen te werken. Er zijn er veel, ik zal ze niet opnoemen. Dat is de overgrote meerderheid van de mensen op aarde. Nu ga ik niet al die landen opnoemen, iedereen kent ze wel.

Ik zal niets nieuws zeggen als ik u eraan herinner dat iedereen die met Rusland wil blijven werken en samenwerken openlijk door de Verenigde Staten en Europa onder druk wordt gezet, soms zelfs rechtstreeks wordt bedreigd. Dergelijke chantage betekent echter weinig als het gaat om landen die geleid worden door oprechte leiders, die duidelijk begrijpen waar anderen staan en waar nationaal hun eigen belangen, de belangen van hun volkeren, liggen.

Rusland zal economische samenwerking met dergelijke staten tot stand brengen en gezamenlijke projecten bevorderen. Tegelijkertijd zullen wij natuurlijk contacten onderhouden met westerse bedrijven die ondanks het ongekende “armworstelen” met succes op de Russische markt blijven opereren, dergelijke bedrijven bestaan ook.

Uitbreiding van de vervoerscapaciteiten.

Wij zien de ontwikkeling van een gemakkelijke en onafhankelijke betalingsinfrastructuur in nationale valuta’s als een solide, voorspelbare basis voor de verdieping van de internationale samenwerking. En om de bedrijven in onze landen te helpen logistieke en samenwerkingsrelaties op te bouwen, geven wij vorm aan de ontwikkeling van vervoerscorridors, vergroten wij de capaciteit van de spoorwegen, de overslagcapaciteiten van de havens in de Arctische, oostelijke, zuidelijke en andere richtingen. Met inbegrip van de bekkens van de Azov-Zwarte Zee en de Kaspische Zee, zullen zij het belangrijkste gedeelte van de Noord-Zuid-corridor worden, die stabiele communicatiekanalen met het Midden-Oosten en Zuid-Azië zal bieden. Wij verwachten dat het vrachtverkeer op deze route in de nabije toekomst gestaag zal toenemen.

Maar het is niet alleen de internationale handel die telt. Rusland wil de samenwerking op wetenschappelijk, technologisch, cultureel, humanitair en sportief gebied opbouwen op basis van de beginselen van gelijkheid en respect voor de partners. Tegelijkertijd zal ons land streven naar verantwoordelijk leiderschap op al deze gebieden.

Vertrouwen in ondernemersvrijheid.

Het tweede beginsel van onze ontwikkeling op lange termijn is het vertrouwen op de vrijheid van ondernemerschap. Elk particulier initiatief dat op het welzijn van Rusland is gericht, moet maximale steun en ruimte voor uitvoering krijgen.

De pandemie en de huidige gebeurtenissen hebben het belang van flexibiliteit en vrijheid in een economie bevestigd. Het is de particuliere sector die, onder barre omstandigheden en tegen de achtergrond van pogingen om onze ontwikkeling met alle middelen te vertragen, heeft bewezen dat zij op de wereldmarkten kan concurreren. De aanpassing aan de snel veranderende externe omstandigheden gaat ook ten koste van de particuliere sector. Natuurlijk moet de dynamische ontwikkeling van de economie gewaarborgd worden door een beroep te doen op de particuliere sector.

Wij zullen de administratieve rompslomp blijven verminderen. Daarom hadden wij van 2016 tot 2018 een moratorium op geplande inspecties van kleine bedrijven. Later werd het verlengd, in totaal tot eind 2022. In 2020 gold dit moratorium ook voor middelgrote ondernemingen. Bovendien is het aantal niet-geplande inspecties bijna viermaal zo klein geworden.

Einde van bedrijfsinspecties wanneer veiligheid geen punt is.

Maar wij zijn verder gegaan en hebben in maart van dit jaar afgezien van geplande inspecties van alle ondernemers, ongeacht de grootte van het bedrijf, op één voorwaarde: als hun activiteiten geen groot gevaar opleveren voor de burgers en het milieu. Als gevolg daarvan is het aantal geplande inspecties zesmaal zo klein geworden als het jaar daarvoor.

Waarom vertel ik dit nu zo gedetailleerd? Het is een feit dat na de invoering van inspectiemoratoria het aantal overtredingen door ondernemers – een dergelijk resultaat – niet is gestegen, maar gedaald, het aantal overtredingen is afgenomen. Dit spreekt van de rijpheid en verantwoordelijkheid van het Russische bedrijfsleven. Zij moet gemotiveerd zijn en, uiteraard, niet gedwongen worden om aan normen en eisen te voldoen.

Dit betekent dat er alle reden is om nog een kardinale stap voorwaarts te zetten: voorgoed en onophoudelijk weigeren de meeste inspecties uit te voeren bij alle Russische bedrijven waarvan de activiteiten niet gepaard gaan met grote risico’s op schade. Het is iedereen al lang duidelijk: het is niet nodig om iedereen te inspecteren. Een op risico’s gebaseerde aanpak zou moeten werken. Ik roep de regering op om in de komende maanden de concrete parameters van een dergelijke hervorming vast te stellen.

En hier is nog een andere zeer gevoelige kwestie voor het bedrijfsleven, en vandaag gaat het ook over onze nationale veiligheid en economische duurzaamheid. Om allerlei vormen van misbruik en achterpoortjes voor het uitoefenen van druk op ondernemers te verminderen en tot een minimum te beperken, schaffen wij consequent de vage normen van het strafrecht af met betrekking tot de zogenaamde economische delicten.

In maart werd een wet ondertekend die bepaalt dat strafvervolging van ondernemers wegens belastingmisdrijven alleen kan worden ingesteld op voorstel van de belastingdienst – en niets anders. In de nabije toekomst moet een wetsontwerp worden aangenomen om de verjaringstermijn voor belastingmisdrijven te verkorten en om te weigeren strafvervolging in te stellen na volledige terugbetaling van achterstallige belastingen.

In het algemeen moet de decriminalisatie van een aantal zogenaamde economische structuren voorzichtig maar tegelijk grondig benaderd worden. Bijvoorbeeld die in verband met werk zonder vergunning of accreditatie. Nu is dit een zeer gevoelige kwestie vanwege het onwettige gedrag van bijvoorbeeld onze westerse partners die weigeren dergelijke vergunningen af te geven.

De staat moet zich niet bemoeien met het werk van ondernemers.

In dergelijke gevallen moeten onze staatsagentschappen, zoals men zegt, niet eigenhandig Russische bedrijven ten onder brengen, hoewel onze ondernemers daar niet echt schuld aan hebben. Zij begrijpen wat er op het spel staat. Zelfs degenen die in kleine bedrijven werken, begrijpen dat heel goed. De vergunning is verlopen, de Westerse partners vernieuwen niet – wel, wat moeten zij doen? De zaak sluiten, nietwaar? Natuurlijk moet alles onder staatscontrole blijven, maar hun werk mag niet verstoord worden.

Zij moeten ook nadenken over een verhoging van de aansprakelijkheidsdrempel voor niet-betaling van rechten en andere verplichte betalingen. Bovendien hebben wij de parameters voor de vaststelling van grote en bijzonder grote verliezen lange tijd niet gewijzigd, ondanks de inflatie die zich heeft opgestapeld. Zo’n discrepantie tussen de wettelijke norm en de realiteit van het leven moet natuurlijk gecorrigeerd worden. Van 2016 tot vandaag is de inflatie opgelopen tot ongeveer 50 procent, en deze parameters zijn niet veranderd – ze moeten natuurlijk veranderd worden.

Tenslotte moeten de redenen om ondernemers in hechtenis te houden en het vooronderzoek te verlengen, opnieuw worden bekeken. Het is geen geheim dat deze normen zeer dikwijls worden toegepast waar er geen objectieve noodzaak is.

Het gevolg is dat ondernemingen reeds in de onderzoeksfase gedwongen zijn hun activiteiten te staken of volledig stop te zetten. Daarbij worden niet alleen directe verliezen geleden en marktposities en banen verloren, maar wordt ook de reputatie van de bedrijven en hun leidinggevenden aangetast.

Ik vraag de aandacht van de wetshandhavers hierop: er moet een einde komen aan deze praktijk. En ik roep de regering op met de Hoge Raad samen te werken om passende wetswijzigingen voor te bereiden. Ik verzoek u dit werk vóór 1 oktober van dit jaar te voltooien.

Bovendien heeft de Veiligheidsraad een speciale instructie uitgevaardigd om situaties te analyseren waarin strafzaken worden ingeleid maar niet voor de rechter worden gebracht. Het aantal van dergelijke gevallen is de laatste jaren sterk toegenomen. Wat hierachter zit is voor iedereen duidelijk. Vaak wordt een zaak geopend zonder voldoende rechtvaardiging of wordt zij gebruikt om bedrijven of bepaalde personen onder druk te zetten. In het najaar zullen wij deze kwestie afzonderlijk bespreken en verdere besluiten nemen over de wetgeving en de organisatie van het werk van de wetshandhavingsdiensten.

Natuurlijk spelen de regionale managementteams een grote rol bij het creëren van een modern bedrijfsklimaat. Op het platform van het Forum van Sint-Petersburg wijs ik traditiegetrouw op de gebieden van de Federatie die aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt in de nationale rating van het investeringsklimaat die door het Bureau voor Strategische Initiatieven wordt bijgehouden.

Vele regio’s zijn er economisch op vooruitgegaan.

Hier hebben wij veranderingen in de top drie. Moskou en Tatarstan, die aan de leiding blijven, kregen dit jaar gezelschap van de regio Moskou. In de loop van het jaar steeg het van de achtste plaats naar de top, naar de top drie. Ook de regio’s Toela, Nizjni Novgorod, Tjoemen, Novgorod, Sachalin, Sint-Petersburg en Basjkortostan staan bovenaan de ranglijst.

Afzonderlijk zou ik de regio’s willen noemen waar de grootste vooruitgang is geboekt: Dat zijn de regio Koergan – een stijging met 36 plaatsen, de gebieden Perm en Altai – een stijging met 26 plaatsen, Ingoesjetië – met 24 plaatsen en de regio Ivanovo, die met 17 plaatsen is gestegen.

Voor dit werk wil ik onze collega’s in de regio’s bedanken en feliciteren.

En natuurlijk moet het zwaartepunt van de federale, staats- en plaatselijke overheidsteams liggen bij de ondersteuning van ondernemersinitiatieven van burgers in kleine steden en afzonderlijke nederzettingen en afgelegen gebieden. Ook wij hebben zulke voorbeelden van succes. Daartoe behoren het maken van populaire software, de verkoop van milieuvriendelijke producten en goederen uit onze eigen productie in het hele land via binnenlandse websites.

Het is belangrijk hier nieuwe mogelijkheden te scheppen om moderne handelsformaten in te voeren, met inbegrip van elektronische platforms, zoals ik al eerder zei, om logistiek, vervoer en andere kosten te verminderen, onder meer door gebruik te maken van gemoderniseerde filialen van de Russische Post.

Ook moeten werknemers van kleine bedrijven, zelfstandigen en startende ondernemers geholpen worden om extra vaardigheden en bekwaamheden te verwerven. Passende maatregelen die specifiek gericht zijn op kleine steden, plattelandsgebieden, afgelegen gebieden en territoria, vraag ik u op te nemen in een speciale lijn in het nationale project voor de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf.

Vandaag zou ik mij willen richten tot onze leiders, de eigenaars van grote ondernemingen – onze grote ondernemers en managers.

Beste collega’s, vrienden!

Blijvend succes hangt samen met huis, gezin en kinderen.

Echt, blijvend succes, waardigheid en zelfrespect komen pas als u uw toekomst, de toekomst van uw kinderen, met uw huis verbindt. Velen van ons hebben al heel lang een relatie, en ik ken de gevoelens van veel van onze bedrijfsleiders en -eigenaars. Ik heb vaak van u gehoord dat zaken doen veel meer is dan winst maken zoals het is, en levens om u heen veranderen, bijdragen aan de ontwikkeling van uw woonplaats, streek, land in zijn geheel is een uiterst belangrijke zaak voor zelfontplooiing, het dienen van mensen en de samenleving is niet iets wat zij kunnen vervangen. Dat is de hele zin van het leven, de hele zin van het werk.

De recente gebeurtenissen hebben alleen maar bevestigd wat ik al die tijd al heb gezegd: thuis is het veiliger. Degenen die deze duidelijke boodschap niet wilden horen, verloren in het Westen honderden miljoenen, zo niet miljarden dollars – zo was de veronderstelde rustige haven van het kapitaal.

Ik zou nogmaals tegen mijn collega’s willen zeggen, ook tegen degenen die vandaag in de zaal aanwezig zijn en degenen die er niet zijn: ons land heeft een gigantisch potentieel. Investeer hier, investeer in het scheppen van nieuwe bedrijven en banen, in de ontwikkeling van toeristische infrastructuur, steun scholen, universiteiten, gezondheids- en sociale diensten, cultuur en sport. Ik weet dat veel mensen dat doen – ik wil het alleen nog eens benadrukken.

Zo hebben de Bakroesjins en de Morozovs, de Sjtsjoekins en de Ryaboesjinskys, de Aktsjoerins en de Galejevs, de Apanajevs en de Matsjevs, de Mamontovs, de Tretjakovs, de Arsanovs, de Dadasjevs en de Gadzjevs hun opdracht begrepen. Vele Russische, Tataarse, Boerjatse, Tsjetsjeense, Dagestaanse, Jakoetische, Ossetische, Joodse, Armeense en andere koopmans- en zakenfamilies die hun directe erfgenamen niet beledigd hebben, hebben hun namen voor altijd in de geschiedenis van ons land gegrift.

Ik zou trouwens nog iets anders willen benadrukken. Voor erfgenamen, mogelijke erfgenamen van kapitaal, is het nog onbekend wat belangrijker is: het geld, het bezit of de goede naam die zij geërfd hebben en de verdiensten van hun voorouders voor het land. Dit is zeker, niemand die het zal verspillen, excuseer de slechte manieren, niemand zal het opdrinken.

En wat zal er overblijven voor de toekomstige generaties erfgenamen – een goede naam zal voor altijd bij hen blijven. En dat zal hen zeker door het leven begeleiden, van generatie op generatie, zal hen helpen, steunen door het leven, hen sterker maken dan zelfs het geld dat zij kunnen erven, of de bezittingen.

Beste collega’s!

Het derde beginsel van onze ontwikkeling op lange termijn is een verantwoord en evenwichtig macro-economisch beleid. In vele opzichten was het deze lijn die ons in staat stelde de ongekende druk van de sancties te weerstaan. Maar nogmaals, voor ons is dit beleid belangrijk, niet alleen om de huidige uitdagingen aan te gaan, maar ook op lange termijn. Wij zullen niet de trieste ervaring herhalen van onze westerse tegenhangers die een inflatiespiraal in gang hebben gezet en hun financiën uit evenwicht hebben gebracht.

Stabilisering van de economie op lange termijn.

Ons doel is de economie de komende jaren op een stabiele manier te ontwikkelen, de inflatoire last voor burgers en bedrijven te verlichten en het nagestreefde inflatiepercentage van vier procent op de middellange en lange termijn te bereiken. Ik was begonnen met de inflatie en nu wil ik er graag aan toevoegen: vier procent – wij hebben nog steeds zo’n streefcijfer.

Ik heb de regering reeds opdracht gegeven om voorstellen voor nieuwe begrotingsregels uit te werken. Zij moeten zorgen voor de voorspelbaarheid van het begrotingsbeleid en de voorwaarden scheppen voor een maximaal gebruik van de externe economische situatie. Dit alles is nodig om de basis van de economische groei te versterken, infrastructuur- en technologieproblemen op te lossen, wat de basis is voor de verbetering van het welzijn van de burgers.

Geef slechts zoveel uit als u verdiend hebt.

Ja, sommige reservevaluta’s van de wereld zijn nu suïcidaal, dat is duidelijk, in ieder geval hebben zij suïcidale neigingen. Natuurlijk is het vandaag zinloos om onze geldvoorraad met hun hulp te “steriliseren”. Maar het hoofdbeginsel – uitgeven, op basis van inzicht in hoeveel u verdiend hebt, blijft, en niemand heeft het opgegeven. Wij begrijpen dit.

Het vierde beginsel van onze ontwikkeling is sociale rechtvaardigheid. De groei van de economie en het bedrijfsleven, de industriële mogelijkheden en het wetenschappelijk en technologisch potentieel van het land moeten een sterke sociale belichaming hebben. Een dergelijke ontwikkeling zou moeten leiden tot een vermindering van de ongelijkheid, en niet tot een verergering ervan, zoals in sommige andere landen het geval is. En eerlijk gezegd zijn wij ook geen meesters in het oplossen van deze problemen, wij hebben hier nog veel vraagstukken en problemen.

Het terugdringen van armoede en ongelijkheid is de vraag naar binnenlandse producten en in het hele land, en dus het verkleinen van de potentiële kloof tussen de regio’s, het scheppen van nieuwe banen precies daar waar ze het hardst nodig zijn, is over het algemeen een cruciale voorwaarde voor verdere economische ontwikkeling.

Ik wil benadrukken dat de positieve dynamiek van de reële inkomens van de burgers, de vermindering van de armoede de belangrijkste indicator is van de doeltreffendheid van het werk van de regeringsinstanties en van de staat in zijn geheel. Bovendien moeten hier, ondanks alle objectieve moeilijkheden, reeds dit jaar tastbare resultaten worden bereikt, en een dergelijke taak is aan de regering gesteld.

Nogmaals, wij geven gerichte steun aan de meest kwetsbare groepen burgers: gepensioneerden, gezinnen met kinderen, en ook mensen die in een moeilijke levenssituatie verkeren.

Pensioenen worden altijd meer verhoogd dan de inflatie.

De pensioenen stijgen jaarlijks met een percentage dat hoger ligt dan de inflatie. Dit jaar werden zij tweemaal verhoogd, onder meer met nog eens tien procent vanaf 1 juni.

Tegelijk met de pensioenen werd het minimumloon met tien procent verhoogd, evenals het leefloon, waaraan vele andere sociale uitkeringen en betalingen gekoppeld zijn, deze zullen naar verwachting ook dienovereenkomstig stijgen, hetgeen rechtstreeks van invloed is op de inkomens van ongeveer 15 miljoen mensen .

In de afgelopen jaren hebben wij een samenhangend systeem opgebouwd om behoeftige gezinnen met kinderen te steunen. Staatssteun is beschikbaar voor een vrouw vanaf de vroege zwangerschap totdat het kind 17 jaar oud is.

Het welzijn van de mensen, hun welvaart is de belangrijkste factor van de demografische ontwikkeling, en hier is de situatie uiterst moeilijk, gezien de elkaar overlappende negatieve demografische golven. In april werden in Rusland minder dan 100.000 kinderen geboren, dat is bijna 13 procent minder dan in april 2020.

Zal Oekraïne het nieuwe Israël worden?

Ik roep de regering op voortdurend toe te zien op de ontwikkeling van aanvullende maatregelen ter ondersteuning van gezinnen met kinderen. Zij moeten van fundamentele aard zijn en in verhouding staan tot de omvang van de buitengewone demografische uitdaging waarvoor wij staan.

De toekomst van Rusland is gezinnen met kinderen.

De toekomst van Rusland is een gezin met twee, drie of meer kinderen. Daarom moeten wij het niet alleen hebben over directe financiële steun – wij moeten met name het gezondheidsstelsel, het onderwijs en alle gebieden die de kwaliteit van het leven van de mensen bepalen, aanpassen aan de behoeften van gezinnen met kinderen.

Het nationale sociale initiatief, dat de regionale teams en ASI samen uitvoeren, is bedoeld om dit probleem op te lossen. In het najaar zullen wij de resultaten van dit werk evalueren en de resultaten van de beoordeling van de levenskwaliteit in de regio’s samenvatten, zodat de beste ervaringen en praktijken zo breed mogelijk in het land kunnen worden toegepast.

Een ander, vijfde beginsel waarop Rusland zijn economisch beleid baseert, is de prioritaire ontwikkeling van de infrastructuur.

Wij hebben de directe begrotingsuitgaven voor de versterking van de verkeersaders reeds verhoogd. Volgend jaar zal een grootschalig project van start gaan om het kernnetwerk van federale en staatswegen aan te leggen en te herstellen. Over vijf jaar moet ten minste 85 procent van de lengte in een standaardconditie worden gebracht.

Zo’n nieuw instrument als begrotingsleningen voor infrastructuur wordt actief gebruikt. Zij worden uitgegeven voor 15 jaar tegen een rente van drie procent. Ik heb al gezegd dat de vraag ernaar veel groter was dan wij oorspronkelijk hadden gepland. De regio’s hebben veel goed ontwikkelde, veelbelovende projecten – wij kunnen de start ervan niet uitstellen. Wij zijn nog aan het nadenken over wat wij met deze steunmaatregel moeten doen. Gisteravond was er enige discussie over. Hoe dan ook, alles wat ik nu kan zeggen is dat dit hulpmiddel betrouwbaar werkt.

Modernisering van huisvesting en infrastructuur.

Een aparte kwestie is de modernisering van huisvesting en gemeenschappelijke diensten. Er zijn hier veel problemen. De sector is chronisch ondergeïnvesteerd, naar schatting 4,5 biljoen roebel. Meer dan 40 procent van de netwerken moet worden vervangen. Vandaar het lage rendement en de hoge verliezen. Tezelfdertijd gaat elk jaar ongeveer drie procent van de netwerken achteruit en wordt onbruikbaar, en niet meer dan twee procent wordt vervangen door nieuwe, wat betekent dat het probleem elk jaar erger wordt.

Ik stel voor de middelen te consolideren en een alomvattend programma voor de modernisering van de huisvesting en de gemeenschapsdiensten op te zetten, dat wordt gesynchroniseerd met andere plannen voor de ontwikkeling van de infrastructuur en met de kapitaalreparaties van het woningbestand. De taak is de situatie radicaal te veranderen, het aandeel van de verouderde netwerken consequent te verminderen, zoals wij doen door noodopvangplaatsen te herbouwen en wegen te herstellen. Wij zullen de kwesties van huisvesting en gemeenschapsdiensten en de ontwikkeling van het bouwcomplex volgende week uitvoerig met de gouverneurs bespreken tijdens een vergadering van het Presidium van de Staatsraad.

Daarnaast stel ik afzonderlijk voor meer geld uit te trekken voor projecten om een comfortabel stadsmilieu te creëren in kleine steden en historische nederzettingen. Dit programma werkt goed voor ons. Ik stel voor om in 2023-2024 jaarlijks nog eens tien miljard roebel voor deze doeleinden uit te trekken.

Wij zullen extra middelen uittrekken voor de vernieuwing van steden in het verre oosten. Ik dring er bij de regering op aan om voor deze doeleinden speciale limieten vast te stellen in het kader van de programma’s voor leningen uit de infrastructuurbegroting en voor de modernisering van huisvesting en gemeentelijke diensten, en ook voor andere ontwikkelingsprogramma’s.

Vorm geven aan en ontwikkelen van plattelandsgebieden.

Onze absolute prioriteit is de alomvattende inrichting en ontwikkeling van plattelandsgebieden. Mensen die op het platteland werken, het platteland voeden en, zoals nu duidelijk is, een aanzienlijk deel van de wereld, moeten in comfortabele en fatsoenlijke omstandigheden leven. In dit verband vraag ik de regering om extra middelen voor het profielprogramma. Uitvoerrechten op de verkoop van landbouwproducten kunnen hier een bron van financiering worden. Dit is een permanente bron. Natuurlijk, het kan schommelen, maar het zal blijvend zijn.

Tegelijkertijd stel ik apart voor om de programma’s voor de wederopbouw en modernisering van culturele huizen op het platteland, regionale en stadstheaters en musea uit te breiden door in 2023 en 2024 zes miljard roebel voor deze doeleinden uit te trekken.

Een buitengewoon veeleisende en belangrijke taak van het volk is wat ik zojuist gezegd heb op het gebied van de cultuur. Ik zal u een zeer recent voorbeeld geven: tijdens de uitreiking van de “Held van de Arbeid” medailles vroeg een van de ontvangers uit Jakoetië, Vladimir Afrikanovitsj Michailov, in een afgesloten gedeelte rechtstreeks om hulp bij de bouw van een cultureel centrum in zijn geboortedorp. Natuurlijk zijn wij daar zeker mee bezig. Maar het feit dat er op alle niveaus over gesproken wordt, toont aan dat er veel vraag naar is.

Offensief toerisme.

Ik maak ook een kleine uitweiding, die toepasselijk is nu, met het begin van de zomer – de traditionele tijd voor vakantie hier in Rusland.

Elk jaar bezoeken meer en meer toeristen de mooiste natuurplaatsen van ons land : nationale parken, natuurreservaten, beschermde gebieden. Men schat dat de stroom toeristen dit jaar meer dan 12 miljoen mensen zal bedragen. Het is belangrijk dat de regeringsinstanties, de bedrijven en de toeristen weten wat in deze gebieden wel en niet is toegestaan, waar het mogelijk is om toeristische faciliteiten te bouwen en waar dat ten strengste verboden is, waar het risico’s inhoudt voor unieke en bedreigde ecosystemen.

De Staatsdoema buigt zich reeds over een wetsontwerp dat de organisatie van het toerisme in speciaal beschermde gebieden zou regelen en een beschaafde basis voor dergelijke activiteiten zou scheppen.

In dit verband zou ik op het volgende willen wijzen: alle beslissingen die hier worden genomen moeten weloverwogen en evenwichtig zijn, en wij moeten dit ernstig nemen.

Ik zou vooral de nadruk willen leggen op de taak het Baikalmeer te redden en te behouden. Dat is met name het doel van een uniek project voor de geïntegreerde ontwikkeling van Baikalsk, dat de maatstaf moet worden voor een verstandig, milieugericht beheer.

De schade aan het Baikalmeer wegwerken en een ecoregio creëren.

Het gaat er niet alleen om de schade aan de natuur, veroorzaakt door de activiteiten van de pulp- en papierfabriek Baikal, op te heffen, maar ook om de stad op een fundamenteel ander niveau van leven te brengen en haar tot het waarmerk van het Russische ecotoerisme te maken. Het project moet worden uitgevoerd met de meest geavanceerde technologieën en milieuvriendelijke energiebronnen.

In het algemeen zullen wij schone technologieën ontwikkelen om de gestelde doelen voor de milieumodernisering van ondernemingen te bereiken en de schadelijke uitstoot in de atmosfeer te verminderen, vooral in grote industriële centra. Wij zullen ook blijven werken in het kader van projecten op het gebied van de circulaire economie, groene projecten en klimaatbescherming, waarover wij vorig jaar hier in het Forum uitvoerig hebben gesproken.

In dit verband is het zesde, mijns inziens, transversale ontwikkelingsprincipe dat ons werk verenigt, het bereiken van echte technologische soevereiniteit, de totstandbrenging van een integraal systeem van economische ontwikkeling dat niet afhankelijk is van buitenlandse instellingen voor kritieke belangrijke onderdelen. Wij moeten alle gebieden van het leven uitbouwen tot een kwalitatief nieuw technologisch niveau, waarbij wij niet alleen maar gebruikers zijn van buitenlandse oplossingen, maar de technologische sleutels bezitten om goederen en diensten voor de komende generaties te creëren.

De laatste jaren hebben wij veel aandacht besteed aan invoersubstitutie en hebben wij op een aantal gebieden succes geboekt: het agro-industrieel complex, de productie van geneesmiddelen, medische apparatuur, het militair-industrieel complex en een aantal andere gebieden.

Creëren van onze eigen concurrerende technologieën in plaats van anderen te kopiëren.

Maar, en ik wil dit benadrukken, er is veel discussie over in de samenleving, importsubstitutie is geen panacee, geen kardinale oplossing. Als wij alleen maar anderen kopiëren, proberen de goederen van anderen te vervangen, zelfs met kopieën van de hoogste kwaliteit, lopen wij het risico dat wij voortdurend alleen maar inhalen, maar wij moeten een stap vooruit zijn, onze eigen concurrerende technologieën, producten en diensten creëren, die de nieuwe wereldstandaard kunnen worden.

In dit verband wil ik u eraan herinneren dat Sergej Pavlovitsj Korolev niet de weg volgde van het kopiëren en gedeeltelijk verbeteren van de buitgemaakte rakettechnologie, maar in de toekomst keek en een uniek batchschema voorstelde voor de productie van de R-7 raket, die de weg vrijmaakte voor de mensheid, en in feite de standaard zette voor de hele wereld en voor de komende decennia.

Dit is precies hoe de stichters van veel wetenschappelijke programma’s uit de Sovjet-Unie vooruit hebben gewerkt, en nu gaan onze ontwerpers op basis van dit grondwerk waardig vooruit. Dankzij hen beschikt Rusland over hypersonische wapens die in geen enkel land ter wereld geëvenaard worden. Rosatom neemt een leidende positie in op het gebied van nucleaire technologie en werkt aan de ontwikkeling van een nucleaire ijsbrekervloot. Veel Russische oplossingen voor kunstmatige intelligentie en Big Data verwerking zijn de beste ter wereld.

Nogmaals, de technologische ontwikkeling is een transversale richting die niet alleen het huidige decennium, maar de hele 21e eeuw zal bepalen. Wij zullen de kwestie van de opbouw van een nieuwe technologische economie – techno-economie – uitvoerig bespreken tijdens de volgende Strategische Ontwikkelingsraad. Er zijn veel onderwerpen om te bespreken en vooral – om managementbeslissingen te nemen. Ik bedoel de ontwikkeling van het ingenieursonderwijs en de overdracht van wetenschappelijke ontwikkelingen naar de reële economie, het verstrekken van financiering voor snelgroeiende hoogtechnologische bedrijven. Wij bespreken ook de ontwikkeling van end-to-end technologieën en de voortgang van digitale transformatieprojecten in afzonderlijke industrieën.

Ik wil benadrukken dat het natuurlijk onmogelijk is om alles en nog wat te produceren, en dat het ook niet nodig is. Wij moeten echter over alle kritische technologieën beschikken om, indien nodig, snel onze eigen productie van om het even welk product op te zetten. Dat is precies wat wij gedaan hebben toen wij snel de productie van vaccins tegen het coronavirus ter hand namen, en nu zijn wij begonnen met de productie van vele andere soorten producten en diensten.

Alle kritieke technologieën in huis hebben.

Nu bijvoorbeeld de gewetenloze partners van KamAZ de Russische markt hebben verlaten, wordt hun niche opgevuld door binnenlandse bedrijven. Bovendien gaat het niet alleen om de levering van onderdelen voor de traditionele modellen van de fabriek, maar ook voor de veelbelovende serieproductie van lange-afstands-, transport- en zware voertuigen.

Ik zou ook het betaalsysteem Mir card willen vermelden, dat met succes Visa en MasterCard op de binnenlandse markt heeft vervangen en nu zijn geografie uitbreidt en geleidelijk aan internationale erkenning krijgt.

Een ander voorbeeld is de St. Petersburg Tractorfabriek. Zijn vroegere buitenlandse partner weigerde motoren te verkopen en garantiediensten te verlenen. Wie heeft gered? Motorenbouwers uit Yaroslavl en Tutaev: regelden de levering van hun motoren. Het resultaat was dat de productie van landbouwmachines in de tractorfabriek in St. Petersburg in maart-april van dit jaar een record werd voor de onderneming – zij daalde niet, maar werd een record dat steeg.

Ik ben er zeker van dat er steeds meer van dergelijke positieve praktijken en succesverhalen zullen volgen.

Nogmaals, Rusland beschikt over de menselijke, wetenschappelijke en technologische reserves om producten te ontwikkelen waar nu veel vraag naar is, waaronder huishoudelijke en bouwapparatuur, industriële en dienstverlenende apparatuur.

Vandaag is het een kwestie van capaciteit opbouwen en in korte tijd de nodige lijnen uitzetten. En een van de kernpunten zijn comfortabele omstandigheden voor de bedrijven om te werken en de beschikbaarheid van voorbereide productiefaciliteiten.

Ik roep de regering op om tegen de herfst de kerngegevens van de nieuwe werking van de industriële clusters voor te leggen. Wat is hier belangrijk?

Het eerste is de financiering. Projecten die in dergelijke clusters worden opgestart moeten kunnen beschikken over een langlopende, betaalbare kredietbron voor maximaal tien jaar en tegen een rentevoet van niet meer dan zeven procent per jaar in roebels. Wij hebben al deze kwesties besproken, ook met ons economisch blok. Iedereen is het ermee eens, laten we het doen.

Het tweede is belastingheffing. In clusters zoekt u naar een laag niveau van voorwaardelijk constante belastingen, met inbegrip van verzekeringspremies.

De derde is steun voor de productie in het beginstadium, het vroege stadium van de vorming van een orderpakket, met inbegrip van het verlenen van subsidies voor de aankoop van afgewerkte producten van dergelijke ondernemingen. De vraag is niet eenvoudig, maar ik denk dat er subsidies nodig zullen zijn. Zij zullen nodig zijn om de markt te bevoorraden. Zij moeten het gewoon rustig uitwerken.

Ten vierde, vereenvoudiging van de administratie, met inbegrip van een minimale of volledige vrijstelling van inspecties, en een comfortabele en gemakkelijke wijze van belasting- en douanetoezicht voor de ondernemingen.

Ten vijfde, en misschien wel het belangrijkste, moeten mechanismen in het leven worden geroepen die op lange termijn de vraag garanderen naar nieuwe innoverende producten die net op de markt komen. Ik zou de aandacht van de regering hierop willen vestigen: deze voorkeursbehandeling en de overeenkomstige industrieclusters moeten vanaf 1 januari 2023 functioneren.

Wat ik hierover zou willen zeggen. Zowel nieuwe als reeds functionerende punten van industriële groei moeten kleine bedrijven aantrekken en in hun kring opnemen. Tegelijkertijd is het voor een ondernemer, voor kleine organisaties belangrijk om de horizon te zien, om de vooruitzichten te begrijpen.

Investeringszekerheid op lange termijn voor ondernemingen.

In dit verband dring ik er natuurlijk bij de regering op aan om, samen met de MKB-vereniging [Federale maatschappij voor de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf] en onze grootste ondernemingen, een instrument te lanceren van langetermijnovereenkomsten tussen ondernemingen met staatsdeelneming en kleine ondernemingen, alsook middelgrote ondernemingen. Zo zal de vraag naar de producten van dergelijke ondernemingen voor de komende jaren gegarandeerd zijn, terwijl de leveranciers de verplichting op zich zullen kunnen nemen om voor deze bestelling een nieuwe productie op te zetten of een bestaande productie uit te breiden.

Ik voeg hieraan toe dat wij de bouwtijd voor industriële installaties reeds aanzienlijk hebben verkort en onnodige omslachtige procedures hebben afgeschaft, maar er zijn hier nog grote reserves, er is werk aan de winkel, er is ruimte voor beweging. Zo duurt het bijvoorbeeld nog steeds anderhalf tot drie jaar om productiegebouwen van de grond af op te trekken, terwijl de aankoop van prefab-gebouwen wordt belemmerd door de nog steeds hoge rentevoeten op leningen.

Om het binnenlandse bedrijfsleven in staat te stellen de productie van de nodige producten snel uit te breiden, stel ik in dit verband voor een fundamenteel nieuw instrument op de markt te brengen: de industriële hypotheek. Het gaat om langlopende leningen tegen gunstige voorwaarden en met een rentevoet van vijf procent per jaar. Bedrijven die van plan zijn kant en klare grond te kopen voor productie komen in aanmerking voor dergelijke leningen. Ik roep de regering op onverwijld met de Russische banksector over alle details te onderhandelen, zodat de industriële hypotheken in de nabije toekomst volledig operationeel kunnen zijn.

Nieuwe wereldorde zal multipolair zijn.

Beste vrienden.

De snelheid en de omvang van de veranderingen in de wereldeconomie, de financiële wereld en de internationale betrekkingen nemen toe. De verschuiving van mondialisering naar een multipolair groeimodel wordt steeds duidelijker. Ongetwijfeld is de vorming en geboorte van een nieuwe wereldorde een moeilijk proces. Wij zullen te maken blijven krijgen met vele uitdagingen, risico’s en factoren die zelfs nu nog moeilijk te voorspellen en te voorzien zijn.

Maar het is duidelijk dat de regels voor de handhaving van de nieuwe wereldorde zullen worden vastgesteld door sterke, soevereine staten – die welke niet de weg gaan die reeds door iemand is uitgestippeld. Alleen sterke staten en soevereinen kunnen iets te zeggen hebben in deze wereldorde die herboren wordt of gedoemd is een rechteloze kolonie te worden of te blijven.

Het is nodig ernaar te streven vooruit te gaan, te veranderen, de adem van de tijd te voelen en nationale wil en vastberadenheid te tonen om dat te doen. Rusland gaat het komende tijdperk in als een machtig soeverein land. Wij zullen zeker gebruik maken van de nieuwe enorme mogelijkheden die zich mettertijd voor ons zullen openen, en wij zullen nog sterker worden.

Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.

Categories: Financieel Nieuws

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."